Digitale læringsressurser

Bruk og gjenbruk av digitale læringsressurser har lenge vært en utfordring for UH-sektoren fordi læringsstøtte- og videoproduksjonssystemene har vært relativt lukkede. NTNU har arbeidet med løsninger og strategier for bruk av et frittstående læringsressurslager for videoer, lydklipp, bilder, presentasjoner, simuleringer, programtilgang og annet digitalt innhold i 7-8 år. I forbindelse med valg og innføring av nytt eLS/LMS, ble det etablert et eget prosjekt for valg og innføring av et frittstående læringsressurslager. Bibsys DLR ble valgt ut fra sin åpenhet, tilpasningsdyktighet og sin gunstige posisjon som potensielt sektorsystem. Prosjektet har arbeidet tett sammen med både Uninett og Bibsys om tilpasningen av DLR til NTNUs nye LMS/eLS, og i dialog med IT- og læringsmiljø ved universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø. Les mer på prosjektets blogg: https://www.ntnu.no/blogger/lor-ved-ntnu/
NTNU ønsker at et læringsressurslager skal være enkelt og intuitivt å bruke slik at det stimuleres til økt deling og bruk av læringsressurser. Brukeren skal lett kunne søke og finne frem i en stor mengde av læringsobjekter, hvor lisens og IPR blir ivaretatt, og hvor det er enkelt og intuitivt å arkivere læringsobjekter over tid. Et læringsressurslager skal være sømløst integrert i brukersystemene, slik som eLS/LMS, læringsportaler, eAs (elektroniske vurderingssystemer), sosiale medier (Facebook mv.) og liknende, og benytte åpne og standardiserte protokoller. Bruken av støttesystemer slik som Office 365, MediaSite og programservere skal forenkles og stimuleres gjennom tilknytningen til DLR. Bibsys DLR skal gi tilgang til både institusjonsinterne ressurser, og eksterne læringsressurser slik som OER-baser, og kommersielle læringsressurser.

NTNU ønsker å utvide samarbeidet i sektoren rundt Bibsys DLR, slik at både bruksegenskaper og innhold kan tilpasses sektorens samlede og individuelle behov.